Tutkimus ja tutkimusluvat
-

Opinnäytetyöt ja muu tutkimus

KTO:lla on mahdollista tehdä esimerkiksi opinnäytetöitä tai muuta tieteellistä tutkimusta – opinnäyte töitä tehdäänkin vuosittain useampi kappale. Jokaista tutkimusta varten on haettava tutkimuslupa.

 

Tutkimuslupahakemus tieteellistä tutkimusta, YAMK- tai AMK-opinnäytetyötä tai kehittämistehtävää varten

Tutkimuksen tekijä keskustelee tutkimuksen aiheesta ja suunnitelmasta kuntayhtymän johtajan/sektorijohtajan kanssa.

Tutkimuksen tekijä toimittaa tutkimuslupahakemuksen liitteineen sähköpostitse osoitteeseen tutkimus@kto-vs.fi tai postitse seuraavaan osoitteeseen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky, KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, Tutkimuslupa
Myllyojantie 2, 21530 Naskarla.

Mikäli tutkimuksessa ei käsitellä asiakkaisiin tai henkilökunnan työhyvinvointiin liittyviä tietoja, päätökset käsitellään toimialueelle ja tutkimusluvan myöntää toimialuejohtaja. Eettisiä kysymyksiä koskevat tutkimukset käsitellään erityishuoltoneuvoston kokouksessa puheenjohtajan esityksestä. Erityishuoltoneuvosto antaa lausuntonsa tutkimusaineiston keräämisestä ja tutkimuksen toteuttamisesta, minkä perusteella kuntayhtymän johtaja myöntää tai hylkää tutkimusluvan.

Erityishuoltoneuvoston sihteeri vastaa prosessin eri vaiheiden dokumentoinnista ja on yhteydessä tutkimusluvan hakijaan. Tutkimuksen tekijä toimittaa valmiista korkeakoulun hyväksymästä tutkimuksesta yhden kopion ja pdf-tiedoston erityishuoltoneuvoston sihteerille, joka tuo sen tiedoksi erityishuoltoneuvostolle.

 

Tutkimuslupahakemus toisen asteen opinnäytetyötä tai kehittämistehtävää varten

Opiskelija keskustelee opinnäytetyön tai kehittämistehtävän aiheesta ja suunnitelmasta sen suorituspaikan palveluesimiehen tai toimialuejohtajan kanssa, johon hän on tutkimusta tekemässä.

Opiskelijalla tulee olla nimetty ohjaaja/ohjaajat oppilaitoksesta ja KTO:n yksiköstä ennen tutkimuslupahakemuksen täyttämistä.

Opiskelija toimittaa tutkimuslupahakemuksen liitteineen sähköpostitse osoitteeseen tutkimus@kto-vs.fi tai  postitse osoitteeseen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky, KTO - Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, Tutkimuslupa, Myllyojantie 2, 21530 Naskarla.

Erityishuoltoneuvoston sihteeri kirjaa hakemuksen tiedot hakemusluparekisteriin ja toimittaa sen vastuualuejohtajalle. Vastuualuejohtaja tekee päätöksen ja toimittaa sen erityishuoltoneuvoston sihteerille, joka informoi tutkimusluvan hakijaa ja pyytää toimittamaan tarvittavat asiakirjat, kuten oppilaitoksen mahdollisesti edellyttämän toimeksiantosopimuksen tai selvityksen tutkimuksen kustannuksista ja rahoituksesta (tutkimussuunnitelmassa tai erillisellä liitteellä).

Opiskelija informoi vastuualuejohtajaa ja palveluesimiestä mahdollisista tutkimukseen liittyvistä muutoksista.

Opiskelija toimittaa valmiista oppilaitoksen hyväksymästä opinnäytteestä/kehittämistehtävästä yhden kopion ja pdf-tiedoston kuntayhtymälle osoitteeseen tutkimus@kto-vs.fi.

Erityishuoltoneuvoston sihteeri informoi valmistuneista opinnäytetöistä/kehittämistehtävistä vastuualuejohtajaa ja ko. suorituspaikan palveluesimiestä.

 

Tutkimustyön peruuntuminen

Jos tutkimustyö peruuntuu, tutkimuksen tekijä on sitoutunut palauttamaan kaikki opinnäytetyön tekemistä varten käyttöönsä saamat tiedot ja aineistot. Hän sitoutuu pitämään salassa kaikki opinnäytetyön tekemisessä ja sitä edeltävissä tai sen jälkeisissä neuvotteluissa esiin tulevat luottamukselliset tiedot ja asiakirjat. Hän sitoutuu myös siihen, ettei  käytä opinnäytetyön keskeyttämiseen mennessä tuotettua tietoa ja materiaalia missään muussa yhteydessä.

 

Lisätietoja

Sauna-aho, Oili

kehittämis- ja asiantuntijapalveluiden johtaja