KTO
Organisaatiorakenne
-

Organisaatiorakenne

Nykyinen organisaatiorakenteemme on voimassa vuoden 2022 loppuun. Vuoden 2023 alusta alkaen olemme osa Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta. Silloin tulee voimaan myös uusi organisaatiorakenne.

Kuntayhtymän organisaatiossa on kaksi tasoa: luottamushenkilöorganisaatio ja henkilöstöorganisaatio. Luottamushenkilöorganisaatioon kuuluvat valtuusto ja hallitus.

Valtuusto käyttää ylintä päätösvaltaa KTO:ssa. Valtuuston jäsenet edustavat 27 jäsenkuntaa, ja valtuusto valitaan neljän vuoden välein. Toimikautensa alussa valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan ja erityishuoltoneuvoston. Tarkastuslautakunta seuraa valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Erityishuoltoneuvosto toimii eettisenä toimikuntana sekä omaisten, päättäjien ja työntekijöiden kohtaamispaikkana. Lisäksi se voi tehdä aloitteita ja antaa tarvittaessa lausuntoja.

Valtuusto valitsee toimikaudekseen hallituksen. Sen tehtävänä on valvoa kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää, tehdä kuntayhtymän puolesta sopimukset ja sitoumukset sekä käyttää kuntayhtymän puhevaltaa. Hallitus asettaa rakennustoimikunnan, joka toimii kiinteistö- ja rakentamisasioita valmistelevana toimielimenä.

Kuntayhtymän virkamiesjohto ja henkilöstön edustaja muodostavat yleishallinnon johtoryhmän, joka toimii kuntayhtymän johtajan apuna päätöksenteossa. Yleishallinnon johtoryhmän tehtäviä ovat muun muassa hallitukselle menevien asioiden käsitteleminen ja kuntayhtymän talouden ja toiminnan seuranta.

Henkilöstöorganisaatio jakautuu hallituksen päättämällä tavalla toimialueisiin, jotka jakautuvat edelleen kuntayhtymän johtajan päättämällä tavalla vastuualueisiin.